Általános iskola

Az 1992-ben átadott iskolaszárny

7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 5.

Tel.: 0630/831-0849 • E-mail: drszabolcsiskola@gmail.com

weboldal: https://altisk-dravaszabolcs.edu.hu/index.php/hu/

Intézményvezető: Varró Károly • Intézményvezető-helyettes: Baranyi Tiborné

A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola szakmai beszámolója a 2022-ben a Határtalanul Program keretében megvalósult ötnapos erdélyi kirándulásról elérhető IDE kattintva.

 

A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola szakmai beszámolója a 2023-ban a Határtalanul Program keretében megvalósult ötnapos erdélyi kirándulásról IDE kattintva érhető el.

 

Az intézmény neveDrávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola

Székhelye:                 7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 5.

Adószám:                   5835303-2-02

Alapítás éve:             1963. szeptember 1.

OM azonosító:          027341

Évfolyamok száma:  Nyolc évfolyam (1-8. évfolyam)

Alapító szerv neve:   Emberi Erőforrások Minisztériuma

Fenntartó neve:        Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

KLIK azonosító:       018004

Alaptevékenysége:

  • –·       általános iskolai nevelés-oktatás  ·       nappali rendszerű iskolai oktatás·       alsó tagozat, felső tagozat·       sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos,
  •         halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők)·       nemzetiségi nevelés-oktatás (magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás)·       fejlesztő iskolai oktatás·       általános iskolai tanulók napközi otthonos ellátása,·       hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képességkibontakoztató felkészítése·       pedagógiai szakmai szolgáltatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése,
  •         tanulmányi, sport-és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása

„Az iskola dolga,

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

és az alkotás izgalmára,

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,

és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

/ Szent-Györgyi Albert /


  A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola nevelőtestületének és iskolavezetésének célját, akaratát, lehetőségeit tartalmazó gyermekközpontú Pedagógiai Programot, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát és házirendjét itt találja.

  A Drávaszabolcsi Körzeti Általános Iskola 1963 óta, közel 60 esztendeje működik. A székhelyközség iskolás korú nebulói mellett Drávacsehi, Drávapalkonya és Gordisa gyermekei járnak intézményünkbe.

  A tanulók teljes személyiségének fejlesztését, valamint a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítását és bővítését tartjuk a legfontosabb pedagógiai feladatnak. Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák.

  A harkányi Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola kihelyezett tagozata működik iskolánkban. Gyermekeink ennek köszönhetően helyben tanulhatnak hatféle hangszeren: zongorán, citerán, gitáron, szintetizátoron, fuvolán és furulyán.

  A tanulók képességkibontakoztatását az Integrációs Pedagógiai Rendszer /IPR/ – az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezésével, tanulmányi versenyekkel, szabadidős foglalkozásokkal, középiskolai előkészítővel, napközis- és felzárkóztató foglalkozásokkal, továbbtanulás segítésével, közösségépítő projektnapok szervezésével segíti.

  Iskolánkban tanítási napokon a délutáni időszakban az 1-8. évfolyamon napközi otthon működik. A napközis tanulók napi háromszori étkezésben /tízórai, ebéd, uzsonna/ részesülnek a napközi otthonos óvoda ebédlőjében.

  Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások keretén belül az egyéni képességek jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások segítik. Az iskolai sportkör biztosítja a mindennapi testedzést, valamint a tanulók felkészítését a különböző versenyekre. A tanulók egyéni képességeinek kibontakoztatását szolgálják a különféle szakkörök. A tehetséges tanulók bemutatkozását segítik a különféle versenyek, vetélkedők, melyeket minden évben rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebbeket az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Nevelőink évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szerveznek. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti.

  Iskolánk Alapító Okiratában megfogalmazott szakfeladat szerint sajátos nevelési igényű tanulók (értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) nappali rendszerű integrált általános iskolai nevelése- oktatása folyik.

  A kisebbségi oktatási formák közül a iskolánk kínálatában a cigány kisebbségi magyar nyelvű roma/cigány nemzetiségi nevelés-oktatás szerepel. Az oktatás célja, hogy az iskolánkban tanuló cigány nemzetiség történelmével, kultúrájával megismertessük tanulóinkat, a kölcsönös elfogadás, a tisztelet, az identitás érdekében. Gondot fordítunk az illető nemzetiség hagyományainak, kultúrájának, néprajzának, népköltészetének, ünnepeinek, szokásainak megismertetésére is.

  Elmaradhatatlan rendezvényeink a decemberi Mikulás- és Luca-nap, a suli-disco, a karácsonyi ünnepély és vásár. Az iskolai ünnepélyek mellett tanulóink a falunapokon is fellépnek. Tánc- és színjátszó csoportunk, énekkarunk felkérésre többször szerepel más települések ünnepségein, gáláin.

  A Szülők Bálján rendszeresen számos szülő vesz részt. Támogatásuknak és a szervező Szülői Munkaközösségnek köszönhetően az SZMK vagyona rendszeresen gyarapodik. A pénz jelentős részét a diákok kirándulásának támogatására és a gyermeknapra fordítja az SZMK.