Dráva Kincse Óvoda Tehetségpont

ovi logo

Dráva Kincse Óvoda

7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 4.

Tel.: 0672/898-254; 0620/346-0881 • E-mail: dravakincseovoda@gmail.com

Intézményvezető:               Batkiné Mészáros Viktória

Az intézmény neve:            Dráva Kincse Óvoda és Konyha

Az intézmény alapítása:     1986.09.01.

OM azonosító:                    027170

Csoportok száma:              2 vegyes életkorú óvodai csoport

Ellátott feladatok:              óvodai nevelés


Fenntartó neve:                  Drávaszabolcs, Drávacsehi, Drávapalkonya, Gordisa, Óvoda Fenntartó és Szociális Étkeztetést Ellátó Társulás

Fenntartó típusa:               önkormányzatok fenntartói társulása – önálló társulás

Fenntartó címe:                  7851 Drávaszabolcs, Köztársaság tér 1.

Adószáma:                          15816832-1-02

Fenntartó telefonszáma:    0672/379-211

Az intézmény nyitvatartási rendje: hétfőtől péntekig, 6:45 – 16:45 óráig.


Mottó:

„Hallottam és elfelejtettem,

Láttam és emlékszem rá,

csináltam és megértettem.”

Óvodánk által adaptált Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programot e bölcs kínai mondással jellemezhetjük legrövidebben.


udvar

1986-ban épült 50 férőhelyes óvodánk Baranya megye déli szegletében a horvát határ mentén Drávaszabolcson működik. A gyerekek más kisebb falvakból is érkeznek hozzánk (Gordisa, Drávapalkonya, Drávacsehi). Az apróságokat kettő, életkorukat tekintve vegyes csoportban fogadjuk.

Az intézmény akkreditált kiváló Tehetségpont és az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. A vállalt bázisintézményi feladatok fő vonulataként, az óvodai tehetséggondozás hatékonyságának növelését jelöljük meg.

Az épület a gyerekek kényelmes óvodai életét szolgálja. Két tágas csoportszobánk bútorzata berendezése egyszerű pasztellszínű, természetes anyagokból készült. Az óvoda belső berendezését, játékeszközöket és a szakmai eszközfelszereltséget folyamatosan bővítjük. Tornaszoba helyett heti egy alkalommal szabaddá teszi számunkra a szomszédos iskola a tornatermét.

Az óvoda udvarán egy nyitott terasz biztosít lehetőséget rossz idő esetén kinti mozgásra. Az udvar legnagyobb hányada füves, tágas, játékokkal jól felszerelt. Az óvodaudvar elhelyezkedésének köszönhetően káros természeti hatásoktól, zajtól, szmogtól mentes. Az udvaron található kölyÖKOpark alkalmat teremt a közösség szemléletformálására. Lényeges eleme a madárles megfigyelőállomás, és az aktív megismerő tevékenységet szolgáló zöld szigetegyüttes. Az AKTÍVHÁZban, óvodásaink felfedezéseket tehetnek a fenntartható fejlődést elősegítő tevékenységeket illetően. Gyakorolhatják a komposztálást, öntözhetnek, mosakodhatnak az általuk összegyűjtött esővízzel, világíthatnak, gyümölcsöket aszalhatnak a nap energiájával, tudatosan alkalmazhatják a hulladék térfogatának csökkentését (pl PET palackok zsugorítása).

Az intézmény saját konyhát működtet, melynek feladata az óvodás gyermekek, iskolás gyerekek, dolgozók, szociális étkezők és az étkezést igénybe vevő külsős személyek számára az étkeztetés biztosítása

Óvodánkban folyó nevelőmunka sikerességét biztosítja a nyugodt, meleg, derűs, nyílt, szeretetteljes óvodai légkör, a nagy szabadsággal, önállósággal, egyéni ötletekkel rendelkező, kreatív óvodapedagógusok, valamint az óvónők és a gyermekek aktív együttműködése.

A Drávaszabolcsi Dráva Kincse Óvoda Helyi Nevelési Programja a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program a helyi hagyományok és sajátosságok figyelembevételével.

Óvodánk alapvető célja és feladata a 2,5 -7 éves korú gyermekek életre való felkészítése, a gyermeki személyiség fejlesztése. Kötelességünk, hogy nevelő, oktató tevékenységünk során, figyelembe vegyük gyermekeink egyéni képességét, fejlődési ütemét, és segítsük gyermekeink tehetségének kibontakozását, illetve hátrányos helyzetben lévő gyermekeink felzárkózását társaikhoz.

csoportszobaAlapelvünk, hogy a gyermekek személyiségéből kiindulva, olyan szeretetteljes óvodai légkört teremtsünk, amelyben a gyermekeket megbecsülés, szeretet, tisztelet, elfogadás övezi. A gyermekeket feltétel nélkül elfogadjuk, minden téren előítélet mentesen neveljük. Biztosítjuk számukra az esélyegyenlőséget, a gyermekek jogait tiszteletben tartjuk. A gyermekek sokoldalú harmonikus fejlesztésére törekszünk az egyéni életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevétele mellett. Hangsúlyozzuk a családi nevelés elsődlegességét, a családok tiszteletben tartását. Az elvárások igazodnak a gyermekek fejlődésének üteméhez. Figyelünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket a fejlesztés ne terhelje túl. A fejlesztés célját gyógypedagógiai-orvosi-pszichológiai komplex vizsgálat diagnózisára, javaslatokra építjük. Az integrációt az egész nevelőtestületünk felvállalja.

Az óvodai egészségnevelésünk célja az érzelmi biztonságot és az örömteli, aktív tevékenységet biztosító óvodai élet. Minden tevékenységünkkel gyermekeink egészséges testi. Lelki és szociális fejlődését szolgáljuk.

Óvodánkban a mindennapokat úgy próbáljuk szervezni, hogy a környezettudatos magatartás példaértékű és megvalósítható legyen. Az élőlények feltétlen tiszteletére és gondozására, az együttműködési készség, a környezetre figyelő, felelős érzékenység kiépítésére törekszünk.

Tehetséggondozó tevékenységünk célkitűzése, az óvodás korú gyermekek kiemelkedő képességeinek felfedezése, fejlesztése, harmonikus személyiségfejlesztése gazdagító program keretében.

Fontosnak tartjuk hagyományaink, ünnepeink ápolását. Elmaradhatatlan rendezvények többek között a gyermekek születésnapja, a Mikulás, Karácsony, Farsang, Húsvét, Anyák napja, Környezetvédelmi napok és az ezekhez kapcsolódó kirándulások, bábszínházi előadások, és gyermeknap.

Az egészségügyi ellátás keretében a háziorvos elvégzi a gyermekek évenkénti szűrővizsgálatát. A védőnő havonta látogatja az óvodát, elvégzi a kötelező szűrővizsgálatokat. Fontosnak tartjuk az időben megkezdett fejlesztést, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a védőnővel és az orvossal történő kapcsolattartásra, hiszen ők már a gyermekek óvodába lépése előtt kapcsolatba kerülnek a családokkal. Évente fogorvosi szűrővizsgálatot szervezünk.

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a szoros együttműködés a szülőkkel. Figyelembe vesszük a családok szokásait, sajátosságait és az együttműködés során érvényesítjük a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekükkel együtt a beszoktatás előtt ellátogassanak óvodánkba. A gyermekeinket érintő eredményekről, problémákról folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, a pedagógusok, és a speciális szakemberek részéről.


Beiratkozási információk:

Az óvoda, a gyermek 2,5 éves korától, a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A beiratkozásra meghatározott idő: április 20-a és május 20-a között. A gyermek beíratása a kitűzött időponton túl is megtörténhet a nevelési év teljes időtartama alatt

A beiratkozás a gyermek és szüleik személyes megjelenésével történik.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

– a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

– a gyermek TAJ kártyája.

Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség: Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni. Összegét a fenntartói társulás aktuális határozatában rögzíti.


Az óvoda Bázis intézményi programjáról, nevelési és tehetséggondozó tevékenységeiről bővebben itt olvashat.

A Dráva Kincse Óvodában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és szakmai alapjait képező
Pedagógiai Programjátot itt
olvashatja.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát ide kattintva találja.

Az óvoda Házirendje itt érhető el.